SampdoriaTorino

Sampdoria-Torino 1-2

F. De Milano •